Project monitoring

Project monitor

Monitorowanie przebiegu inwestycji i wydatkowania środków finansowych – kredytu. Project Monitor to zespół specjalistów nadzorujący proces inwestycyjny w ramach współpracy z bankiem, dokumentuje swoją pracę w formie raportu otwarcia, raportu zamknięcia oraz okresowych raportów z postępu prac określających stan realizacji projektu – kredytowanej inwestycji.

Project Monitor pozwala na bieżącą kontrolę przebiegu prac i wydatków, dzięki czemu można szybko wyeliminować wszelkie błędy. Zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym to argument za tym, by budynek został dopuszczony do użytku i gwarancja, że spełnia wszystkie normy budowlane.

Zakres prac

Raport otwarcia zawiera weryfikację dokumentacji budowlanej, dokumentacji księgowej oraz umowy z Generalnym Wykonawcą i innych umów związanymi z inwestycją; opinię o uzyskaniu przez Inwestora wszystkich zezwoleń; ocenę przygotowanego budżetu i harmonogramu realizacji Inwestycji; weryfikację dotychczasowych wydatków poniesionych przez Inwestora.

Raporty okresowe obejmują ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych przy realizacji inwestycji oraz sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców inwestycji; informację czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem; ocenę zgodności prowadzonych prac z Projektem Budowlanym; ocenę wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym harmonogramu prac, informacji co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji.

Raport końcowy zawiera opinię o zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym, zgodnie z dokumentacją projektową; opinię co do uzyskania przez Inwestora ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie inwestycji , potwierdzenie zakończenia robót przez wykonawców i podwykonawców  i ostatecznego odbioru Inwestycji przez Inwestora; opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy Inwestorem a wykonawcami i podwykonawcami.